Sherbimet e Ecodesign

Projektim arkitektonik objekteshProjektim interieriKonsulence dhe projektim fasadeAuditim i eficenses se energjiseStudime urbanistike

Sherbime projektimi arkitektonik ndertesash

Ecodesign Architects & Consultants ofron per klientet sherbime per projektim të plotë arkitektonik të vepres sipas të gjitha kërkesave të investitorit dhe organeve përkatëse shtetërore.

1. Projekti arkitektonik ne fazat e projekt-idese .

 • Pergatitja e detyres se projektimit ne bashkerendim me punedhenesin per projekt idene , bazuar ne nevojat/kërkesat/shijet si dhe buxhetin e përafërt.
 • Zhvillimi i projekt idese deri ne zgjidhejn perfundimtare te miratuar per tu realizuar.
 • Projekti arkitektonik i objektit / Planimetrite , pamjet , prerjet
 • Paraqitje e projektit me imazhe 3 dimensionale .
 • Genplani i objektit sipas azhornimit topografik.
 • Plansistemimi i sheshit te ndertimit

2. Projekti i zbatimit.

 • Planimetrite
 • Pamjet
 • Prerjet
 • Detajet
 • Specifikimet e materialeve dhe te elementeve.
 • Imazhe 3D dhe fotomontazhe
 • Preventivi sipas zerave te punes.
 • Relacioni teknik ku pershkruhen lloji i rifiniturave te jashtme te objektit
 • Sistemimet e jashtme , percaktimi i siperfaqeve dhe rrjetit rugor.

Ecodesign Architects & Consultants ofron sherbime te plota ne konceptimin dhe projektimin e plote te ambienteve te brendshme, mbikqyrje te zbatimit te projektit si dhe sipermarrje te punimeve deri ne dorezimin “me celesa ne dore”.

Sherbime projektimi

 • Sherbime konsulence
 • Rilevim i objektit
 • Pergatitje e projektit paraprak
 • Projekti perfundimtar dhe zgjedhja e materialeve
 • Projekti i zbatimit, detaje sistemi e prodhimi
 • Lista e volumeve te punes dhe programi i punes

Sherbime te kontrollit dhe inspektimit.

 • Pjesmarrje ne marreveshjet me kontraktoret.
 • Mbikqyrje e zbatueshmerise se projektit dhe kontrolle ne kantier.
200

Ecodesign Architects & Consultants ofron nje sherbim profesional dhe te specializuar mbi konsulencen, projektimin dhe realizimin e sistemeve te fasadave bazuar mbi nje eksperience disavjecare dhe nje sere projektesh te realizuara ne Shqiperi dhe Rajon. Fasada eshte elementi kryesor ne pershtypjen e pare qe le nje ndertese ne syte e njerezve.

Duke njohur kerkesat ne rritje te klienteve, perparimin e teknologjise dhe te materialeve te ndertimit ne projektojme fasada estetike, funksionale, eficente dhe praktikisht te realizueshme.

Ne studiojme dhe zberthejme deri ne imtesi cdo detaj teknik te fasades.

Ne ofrojme sherbime per projektues, kontraktore fasadash, kontraktore te pergjithshem te ndertimit ose pronare objektesh. Projektimi i sakte i fasades ka nje rendesi te vecante sepse fasada eshte nje nga elementet me te rendesishem te nderteses pasi kryen detyren e nje filtri qe vendos nje lloj ekuilibri midis ambjentit te brendshem dhe te jashtem. Prandaj per te realizuar nje fasade te suksesshme, ju nevojiten njohuri teorike si dhe zgjidhje teknike profesionale . Keto jane te lidhura ngushte me sistemin konstruktiv , llojin e materialeve te perdorura, kontrollin e rrezeve te diellit, izolimin termik, izolimin akustik, mbrojtjen nga uji, kondensimin, emergjencat e zjarrit, sigurine, cilesine e punimit, pastrimin dhe sherbimet, ngrohjen,ftohjen, ajrosjen etj.

Fasada e nje ndertese eshte nje nga elementet me te kushtueshem te ndertimit dhe zakonisht ze reth 25%-35% te buxhetit. Shpesh konsiderohet si risku me i madh i nje projekti.

Ne ju sherbejme per te minimizuar risqet dhe kostot duke qene prane jush qe nga projekt ideja deri te zberthimi me i detajuar i elementeve per nje proces parafabrikimi te kontrolluar dhe optimizuar.

Sherbimet qe ofron Ecodesign

 • Modelim 3 dimensional
 • Dizajn industrial dhe sistemi
 • Analizim i kostos dhe verifikim i buxhetit
 • Llogaritje statike primare
 • Analize termike dhe akustike
 • Pergatitje e detajeve konceptuale dhe perzgjedhje e sistemeve
 • Percaktimi i materialeve dhe parametrave teknike te performances
 • Rilevim i objektit me instrumente topografike
 • Pergatitje e projektit te zbatimit
 • Nxjerrja e porosive te materialeve
 • Pergatitje e tabeles se specifikimeve teknike dhe volumeve te punes
 • Zberthimi dhe nxjerrja e projektit te prodhimit
 • Kontroll i procesit te prodhimit
 • Kontroll i zbatimit te projektit ne kantier
 • Pergatitje e grafikut te punimeve
 • Kolaudim i punes dhe pergatitje e situacionit perfundimtar
Tab 3 content
Tab 3 content